Thông báo về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại học các học phần thực hành tập trung tại Trường