Thông báo về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19