Thông báo về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến để thực hiện phòng tránh dịch bệnh Covid-19