Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19