Kế hoạch triển khai tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức đi học tập trung trở lại