Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT đợt 305.SKN tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định