purchase abortion pill online

abortion pill online usa

Trong quá trình tổ chức đào tạo, Trường luôn xác định việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhiệm vụ trước mắt, hàng đầu. Việc phát triển quy mô được chú trọng đến tính hợp lý, ổn định, tính cân đối giữa các trình độ và loại hình đào tạo, ... để phù hợp với các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ cũng như các yếu tố đảm bảo chất lượng khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả, năng lực của Trường.

Tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2018 tổng số cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường là 270 người, gồm: 222 CCVC, 48 LĐHĐ. Trong số 270 có: 177 CBGD, 93 hỗ trợ, phục vụ GD.
Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chiếm 96% cán bộ giảng dạy; hiện có 29 cán bộ giảng dạy đang nghiên cứu sinh (18 NCS trong nước, 11 NCS ngoài nước);