celebrex

celebrex redirect
      Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển toàn diện và lâu dài của đất nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X và Nghị quyết 14 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục - Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, những kinh nghiệm được chia sẻ từ các đơn vị trong cùng khối SPKT và các đơn vị làm công tác giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, các ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Trường ĐH SPKT Nam Định đã đề ra mục tiêu phát triển cụ thể của nhà trường như sau:
 
Một là:  Mô hình phát triển của Trường từ 2006 đến 2020. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phấn đấu phát triển theo hướng đa ngành, đa trình độ đào tạo, trọng điểm là đào tạo giáo viên kỹ thuật – dạy nghề. Trường phấn đấu thành trường đại học đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực.
 
Hai là:  Quy mô đào tạo và cơ cấu ngành nghề của Trường đến năm 2020. Sự phát triển của nền kinh tế xã hội đang nêu ra những yêu cầu cao về đào tạo nguồn nhân lực. Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta đã xác định rằng việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm đào tạo của 45 năm qua, Trường thực hiện các biện pháp để đa dạng hoá các ngành, nghề đào tạo, mở thêm các ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động như cơ điện tử, kinh tế công nghiệp, tiếng Anh kỹ thuật.

Ba là:  Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học. Sự đổi mới và phát triển của giáo dục Việt Nam đã tạo ra cơ hội và điều kiện để nhà trường nhanh chóng tiếp cận nội dung, chương trình đào tạo tiên tiến. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng mềm dẻo, liên thông đảm bảo nâng cao được kỹ năng thực hành về công nghệ cũng như về sư phạm, từng bước nghiên cứu nhằm chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho việc xây dựng cũng như thực hiện chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Cùng với việc tăng cường biên soạn chương trình, giáo trình, nhà trường cũng cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học nhằm tăng cường khả năng độc lập, sáng tạo của sinh viên.
 
Bốn là:  Đổi mới tổ chức triển khai NCKH. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là nhiệm vụ của một trường đại học. Những năm tới, cùng với những công trình nghiên cứu khoa học cơ bản, nhà trường sẽ đầu tư thoả đáng vào lĩnh vực chuyển giao công nghệ nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh nam đồng bằng sông Hồng.
 
Năm là:  Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động mọi nguồn lực tài chính phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường cần tích cực xây dựng giảng đường, nhà thí nghiệm, nâng cấp các xưởng thực hành, tăng cường mua sắm và chế tạo nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động dạy học. Việc đầu tư các thiết bị hiện đại cũng giúp cho các giảng viên có điều kiện tham gia vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

         Với tinh thần đổi mới, khai thác mọi tiềm năng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đang từng bước đẩy mạnh các hoạt động nhằm vừa mở rộng về quy mô đồng thời với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.