Ngày đăng :23/07/2019 29099 lượt xem

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
Tel: 0228.3.645194
Fax: 0228.3.637994
Email: Phonghcth.skn@moet.edu.vn
Website : http://www.nute.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc

Đơn vị

Điện thoại

Email

Ban giám hiệu

0228.3649460

0228.3640861

 

Phòng Đào tạo

0228. 3637804

0228. 3630858

0228. 3700023

Phongdaotao.skn@moet.edu.vn

Phongktkd.skn@moet.edu.vn

Phòng Tổ chức – Hành chính

0228.3642891

0228.3645194

Phongtccb.skn@moet.edu.vn

Phonghcth.skn@moet.edu.vn

Phòng Kế toán - Tài chính

0228.3637341

Phongtckt.skn@moet.edu.vn

Phòng Quản trị -  Thiết bị

0228.3635265

Phongtbvt.skn@moet.edu.vn

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

0228.3647716

Phonghtqt.skn@moet.edu.vn

Phòng Công tác sinh viên

0228.3640862

0228.8600640

Phongcthssv.skn@moet.edu.vn

Trungtamtttv.skn@moet.edu.vn

Phòng Thanh tra và ĐBCL

 0228.3836777

thanhtra.skn@moet.edu.vn

Khoa Cơ khí

 0228.3636050

Khoack.skn@moet.edu.vn

Khoa Điện - Điện tử

 0228.3636053

Khoadien-dientu.skn@moet.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

 0228.3636058

Khoacntt.skn@moet.edu.vn

Khoa Kinh tế

 0228.3700285

Khoakinhte.skn@moet.edu.vn

Khoa Sư phạm Kỹ thuật

 0228.3636054

Khoaspkt.skn@moet.edu.vn

Khoa Giáo dục đại cương

0228.3636051

0228.8600834

0228.3647718

Khoakhcb.skn@moet.edu.vn

Khoangoaingu.skn@moet.edu.vn

Bomongdtcqp.skn@moet.edu.vn

Khoa Lý luận Chính trị

0228.3636056

Bomonllct.skn@moet.edu.vn

Trung tâm thực hành

0228.3633377

Trungtamthuchanh.skn@moet.edu.vn

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng

0228.3641143

0228.3647719

0228.3635266

Trungtamdtbdcmnvsp.skn@moet.edu.vn

Trungtamnthnn.skn@moet.edu.vn

Tuvanhotrosv.skn@moet.edu.vn

Tổ bảo vệ

 0228.3. 648231

Baove.skn@moet.edu.vn