Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được thành lập theo quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu sự quản lý về hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Nam Định.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiền thân là Trường Trung học Công nghiệp Nam Hà được thành lập theo quyết định số 1263 BCNN/KB-1 ngày 21 tháng 12 năm 1966 của Bộ Công nghiệp nặng, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuât.

Năm 1971 Trường thuộc Tổng cục Đào tạo công nhân kỹ thuật theo quyết định số 171/TTg ngày 16 tháng 6 năm 1971 của Thủ tướng Chính phủ, làm nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề.

Năm 1978 Trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 đến nay trường thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

Từ năm 1992-1999 theo quyết định số 1395/TH-DN ngày 13/7/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường được phép đào tạo thí điểm GVDN trình độ cao đẳng.

Từ tháng 5/1999 Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được thành lập trên cơ sở

Trường Sư phạm Kỹ thuật 2 Nam Định theo quyết định số 130/1999/QĐ-TTg ngày 28/05/1999 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức nhận nhiệm vụ đào tạo GVDN trình độ cao đẳng. Ngày 05 tháng 01 năm 2006 Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn cán bộ kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật phục vụ có hiệu quả cho ngành dạy nghề và các ngành kinh tế quốc dân khác trong phạm vi cả nước. Trường đã khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý :

  * Các phần thưởng cao quý mà tập thể Nhà trường đã đạt được qua các thời kỳ

Huân chương Độc lập hạng Ba, Chủ tịch nước tặng thưởng (năm 2011)
Huân chương Lao động hạng Ba, Chủ tịch nước tặng thưởng (năm 1986)
Huân chương Lạo động hạng Nhì, Chủ tịch nước tặng thưởng (năm 1996)
Huân chương Lạo động hạng Nhất, Chủ tịch nước tặng thưởng (năm 2000)

Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ tặng (năm 1995, 2010)
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động thương binh và Xã hội tặng (năm 2003)
Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng (năm 2001, 2010)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng (năm 2010, 2014)
Và nhiều bằng khen của các bộ ngành ...

* Các phần thưởng cao quý mà các đoàn, thể đã đạt được qua các thời kỳ

Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho ĐTNCSHCM (năm 2001)
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng cho Công đoàn Trường (năm 2002)
Cờ thi đua của Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam (năm 2011)