Ngày đăng :12/08/2019 10922 lượt xem

          Chức năng, nhiệm vụ của Trường được quy định tại Quyết định số 505/QĐ- LĐTBXH ngày 09/4/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Chức năng

          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo  giảng viên giáo dục nghề nghiệp trình độ sau đại học,đại học và cao đẳng; đào tạo nhân lực trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là đơn vị sự nghiệp công, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, con dấu (kể cả dấu nổi) và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Nhàtrường theo từng giai đoạn trình Bộ phê duyệt để thực hiện.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hằng năm

3. Đào tạo, đào tạo liên thông, bồi dưỡng nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp các trình độ:

          a) Đại học và cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

          b) Đại học và cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, kinh tế

4. Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Trường khi được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

6. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

7. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà Trường.

8. Tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và nhân viên quản lý, phục vụ; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định hiện hành.

9. Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; thực hiện chính sách xã hội đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

10. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên.

11. Hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

12. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính
cho Trường.

13. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.