TS Đặng Quyết Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Hiệu trưởng: TS. Đặng Quyết Thắng


Tel: (84) 0228.3.616688

 

   
 

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Xuân Thảnh


Tel: (84) 0228.363.8612

 

 

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Mạnh Tiến