buy naltrexone without prescription

where can i buy low dose naltrexone read

Sứ mạng

"Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học theo hướng ứng dụng thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  và khả năng hội nhập quốc tế".

Tầm nhìn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phát triển theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia và khu vực.

Giá trị cốt lõi

- Kế thừa, phát triển, đổi mới và sáng tạo;

- Coi trọng chất lượng và hiệu quả đào tạo;

- Sẵn sàng hợp tác, thân thiện, tận tụy và cống hiến

Mục tiêu

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phấn đấu phát triển thành trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng với mục tiêu:

1) Đào tạo đa ngành, đa trình độ theo định hướng ứng dụng các lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; Chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2) Nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn kết với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; thu hút nguồn tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; có năng lực chủ trì nghiên cứu, giải quyết những nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia và tham gia nghiên cứu, giải quyết những nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ khu vực và quốc tế.

3) Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

(Ban hành theo Quyết định số 898/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)