I. Thông tin giới thiệu

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đảng bộ hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 107 đảng viên, trong đó có 03 đảng viên là sinh viên đang học tập tại trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí. Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Nhà trường giữa hai kỳ đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể vững mạnh; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Trường; xác định chủ trương, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Nhà trường; lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên; thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nước và xã hội; xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo các hoạt động của Nhà trường thông qua việc ban hành các nghị quyết, các chương trình công tác toàn khoá, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

II. Danh sách BCH Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

Quyết định chuẩn y số

1

Đặng Quyết Thắng

UVBCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ

Số 1075-QĐ/ĐUK ngày 11/01/2022

2

Lê Quỳnh Lan

 

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng  uỷ

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

3

Nguyễn Tiến Đức

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

4

Trần Xuân Thảnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

5

Trần Quốc Đảng

Uỷ viên Ban Chấp hành

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

6

Ngô Mạnh Hà

Uỷ viên Ban Chấp hành

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

7

Nguyễn Đình Thi

Uỷ viên Ban Chấp hành

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

8

Nguyễn Lương Kiên

Uỷ viên Ban Chấp hành

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

9

Hoàng Thị Phương

Uỷ viên Ban Chấp hành

Số 2860-QĐ/ĐUK ngày 29/5/2020

III. Phân công nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí Đảng uỷ viên như sau:       

1. Đồng chí  Đặng Quyết Thắng: Bí thư Đảng bộ

+ Phụ trách chung.

+ Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; tài chính, tài sản; quân sự quốc phòng và an ninh; thanh tra, đảm bảo chất lượng; các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

+ Dự thảo các nghị quyết.

+ Ký các quyết định, nghị quyết, quyết nghị, báo cáo, công văn, kế hoạch, chương trình công tác, hồ sơ công tác quản lý và kết nạp đảng viên.

+ Chỉ đạo chi bộ: Phòng Kế toán Tài chính - Quản trị Thiết bị; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

+ Chỉ đạo công tác Hội Cựu chiến binh.

2. Đồng chí  Lê Quỳnh Lan: Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

+ Phụ trách công tác: Xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; tuyên huấn; hành chính, ANTT.

+ Hoàn thiện các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác.

+ Dự thảo: Các báo cáo, kế hoạch, chương trình hành động về học tập các chỉ thị, nghị quyết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương.

+ Tham gia phụ trách công tác: Quân sự quốc phòng và an ninh.

+ Ký các văn bản về công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

+ Chỉ đạo chi bộ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Lý luận chính trị.

3. Đồng chí  Nguyễn Tiến Đức: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Văn phòng Đảng ủy, quản lý và sử dụng con dấu; quản lý hồ sơ đảng viên, tài liệu, tài sản thuộc văn phòng Đảng ủy; chuẩn bị hội nghị của Đảng ủy.

+ Kế toán tài chính của Đảng uỷ.

+ Chỉ đạo chi bộ: Khoa Công nghệ thông tin.

4. Đồng chí  Nguyễn Lương Kiên: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Quản lý, giáo dục sinh viên, y tế, thư viện; tham gia phụ trách công tác quân sự quốc phòng và an ninh; dự thảo các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy.

+ Tham gia phụ trách công tác: Văn phòng Đảng ủy.

+ Chỉ đạo chi bộ: Phòng Công tác sinh viên.

     5. Đồng chí  Trần Quốc Đảng: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Quản lý trang thiết bị thực hành, thí nghiệm và NCKH; hoạt động dịch vụ đào tạo nghề ngắn hạn; công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; bồi dưỡng công nghệ thông tin, nghiệp vụ sư phạm.

+ Chỉ đạo chi bộ: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Trung tâm Thực hành.

    6. Đồng chí Trần Xuân Thảnh: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Đào tạo; tuyển sinh; bồi dưỡng kỹ năng mềm.

+ Chỉ đạo công tác Công đoàn.

+ Chỉ đạo chi bộ: Phòng Đào tạo; Khoa Cơ khí.

   7. Đồng chí  Ngô Mạnh Hà: Uỷ viên Ban Chấp hành.

+ Phụ trách công tác: Quản trị thiết bị, sử dụng vật tư; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

+ Tham gia phụ trách công tác: Tài sản; ANTT.

+ Chỉ đạo chi bộ: Phòng Khoa học HTQT - Khoa Kinh tế.

   8. Đồng chí  Nguyễn Đình Thi: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Nghiệp vụ sư phạm; đổi mới phương pháp giảng dạy-học tập.

+ Tham gia phụ trách công tác: Thanh tra, đảm bảo chất lượng.

+ Chỉ đạo chi bộ: Giáo dục đại cương.

  9. Đồng chí  Hoàng Thị Phương: Uỷ viên Ban Chấp hành.

+ Phụ trách công tác: Vì sự tiến bộ phụ nữ; thu chi đảng phí; các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, lao động sáng tạo kỹ thuật của cán bộ-viên chức.

+ Tham gia phụ trách công tác: Các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

+ Chỉ đạo chi bộ: Thanh tra, đảm bảo chất lượng - Khoa Điện - Điện tử.