Các giáo trình môn học [304]

Để nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao chất lượng giảng dạy, trong những năm qua Khoa  Ngoại ngữ không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đến nay, Khoa đã thực hiện được một số đề tài cấp trường và hiện đang triển khai một số đề tài khoa học khác.

    Tin tức

    Ngành nghề đào tạo

    Nghiên cứu khoa học

    Để nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao chất lượng giảng dạy, trong những năm qua Khoa  Ngoại ngữ không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đến nay, Khoa đã thực hiện được một số đề tài cấp trường và hiện đang triển khai một số đề tài khoa học khác.

    Sinh viên