TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2020
Dữ liệu cập nhật đến ngày 25/5/2020

Bước 1: Chọn phương thức xét tuyển:

Bước 2: Nhập họ và tên thí sinh (hoặc CMT/CCCD):