DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG [256]

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo danh mục sách mới bổ sung cụ thể như sau:

Tin tức

Bạn đọc muốn khai thác và sử dụng phòng đọc Internet của Thư viện phải xuất trình Thẻ sinh viên và Phiếu yêu cầu cho cán bộ Thư viện. (Phiếu yêu cầu liên hệ với Cán bộ thư viện).

Giới thiệu sách

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo danh mục sách mới bổ sung cụ thể như sau:

Tài liệu nội bộ

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?