Giới thiệu Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

           Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-BLĐTBXH ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

             Đến ngày 9 tháng 4 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Bộ phận Đảm bảo chất lượng được điều chuyển từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về phòng Thanh tra với tên Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng với chức năng, nhiệm vụ như sau:

             Công tác thanh tra trong lĩnh vực đào tạo: Kiểm tra thường xuyên nền nếp giảng dạy, học tập của cán bộ giảng dạy - sinh viên; nền nếp văn hóa công sở, ý thức kỷ luật lao động của cán bộ viên chức - lao động hợp đồng; giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng…;

             Công tác đảm bảo chất lượng: Tổ chức triển khai thực hiện, cập nhật công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học, tự đánh giá chương trình đào tạo hàng năm; xây dựng kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD &ĐT; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đánh giá ngoài theo quy định của Bộ GD&ĐT; đảm bảo chất lượng bên trong của nhà Trường; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của nhà Trường theo tiêu chuẩn ISO; đăng ký kiểm định chất lượng Nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện rà soát đáp ứng tiêu chuẩn xếp hạng trường đại học, tiêu chuẩn trường đại học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan.

             Các hoạt động của Phòng luôn tuân thủ theo pháp luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, hiệu quả. Bước đầu đã tạo nên nền nếp giảng dạy, học tập, làm việc góp phần nâng cao chất lượng đào trong Nhà trường đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu xã hội.  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tập thể Cán bộ, công nhân viên chức của Phòng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Nhà trường tin tưởng, giao phó.

 

Phản hồi về bài viết “Giới thiệu phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: