TT

Tên đề tài

Nhóm sinh viên
thực hiện

Lớp

Giáo viên
hướng dẫn

Năm học

1

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm thông tin địa điểm máy ATM trong thành phố Nam Định trên nền tảng hệ điều hành ANDROID

Lê Thanh Thảo

ĐS - KHMT 8

ThS. Nguyễn Văn Trung

2016-2017

2

Tìm hiểu mô hình 3 lớp (MVC) trong lập trình .NET ứng dụng xây dựng Website học ngoại ngữ trực tuyến

Chu Thị Thủy

ĐS – CNTT 8

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

2016-2017

3

Tìm hiểu về lập trình đồ họa 2D trên HTML 5 và ứng dụng xây dựng một chương trình Game 2D

Lại Kim Hằng

ĐK – CNTT 8B

ThS. Nguyễn Văn Vũ

2016-2017