Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định 

Điện thoại: 0228 3636058 

Email : khoacntt.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?