Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống; xây dựng và kết nối các nguồn lực xã hội, các cơ hội tuyển dụng.…

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho người học; giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp;

2. Khảo sát nhu cầu và yêu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp để đề xuất các biện pháp gắn nhàtrường với doanh nghiệp;

3. Liên hệ tìm kiếm việc làm, lập kế hoạch và tổ chức cho sinh viên đi thực tập trải nghiệm thực tế;

4. Vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ hỗ trợ sinh viên; làm đầu mối trong công tác tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các doanh nghiệp;

5. Tổ chức và quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên khi được Nhà trường giao; 

6. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định;

7. Lập kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, viên chức và nhân viên theo phân cấp quản lý;

8. Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804