Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tư vấn,  hỗ trợ sinh viên.

Nhiệm vụ

1)      Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho người học; giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, giới thiệu và cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu;

2)       Khảo sát nhu cầu và yêu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp để đề xuất các biện pháp gắn nhàtrường với doanh nghiệp;

3)       Lập kế hoạch và tổ chức cho sinh viên đi thực tập trải nghiệm thực tế;

4)       Vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ hỗ trợ sinh viên; làm đầu mối trong công tác tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các doanh nghiệp;

5)       Tổ chức và quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên khi được Nhà trường giao; 

6)       Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định;

7)       Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

8)       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.