Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức đào tạo ngắn hạn tin học, ngoại ngữ

Nhiệm vụ

1) Khảo sát nhu cầu đào tạo, kiểm tra, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ của tập thể, cá nhân ở trong và ngoài Trường;

2) Đề xuất việc xây dựng, chỉnh sửa chương trình bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học;

3) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra các trình độ tin học và ngoại ngữ theo quy định; quản lý hồ sơ, kết quả học tập, kiểm tra của học viên;

4) Mua phôi, in và chịu trách nhiệm về nghiệp vụ quản lý chứng chỉ về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sư phạm, tin học và ngoại ngữ; cấp phát các loại chứng chỉ đào tạo tin học, ngoại ngữ theo quy định;

5) Liên kết với các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

6) Soạn thảo các văn bản về công tác đào tạo bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ;

7) Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và nhân viên của Trung tâm;

8) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804