Lê Mai Hương
Chuyên viên
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Nguyễn Thanh Xuân
Chuyên viên
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Vũ Trung Thành
Lao động hợp đồng
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Nguyễn Kim Vân
Viên chức - Văn thư
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Đặng Xuân Toàn
Viên chức - Hành chính
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Bùi Phương Loan
Lao động hợp đồng - Lễ tân
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Viên chức - Hành chính
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

CN - Mai Thị Tố Như
Lao động hợp đồng - Lễ tân
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
   
   
   
Trần Ngọc Tuấn
Viên chức - Bảo vệ
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Trần Đại Dương
Lao động hợp đồng - Bảo vệ
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Hoàng Văn Sỹ
Lao động hợp đồng - Bảo vệ
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Nguyễn Hữu Mai
Lao động hợp đồng - Bảo vệ
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Trần Thanh Bình
Lao động hợp đồng - Bảo vệ
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Vũ Văn Thể
Lao động hợp đồng - Lái xe
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   
Phạm Tuấn Đạt
Lao động hợp đồng - Lái xe
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết