abortion pill nj cost

abortion pill cost california online

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý quá trình đào tạo hệ vừa làm vừa học. 

Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo hệ vừa làm vừa học hàng năm;
 2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập bao gồm: kế hoạch giảng dạy học tập học kỳ, năm học, khóa học, thi học kỳ, học lại, thi lại, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng;
 3. Là Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh và là Thường trực Hội đồng thi, xét tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học;
 4. Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học;
 5. Chuẩn bị tài liệu xét ngừng học, thôi học, điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp và nghỉ học được bảo lưu kết quả học tập; làm thủ tục tiếp nhận sinh viên vào học;
 6. Tổ chức thi học kỳ, thi lại, thi tốt nghiệp cho sinh viên; quản lý hồ sơ, bài thi tuyển sinh và kết quả tuyển sinh, hồ sơ, kết quả học tập của sinh viên theo quy định;
 7. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn, bộ môn trực thuộc để phân công giờ giảng, hoàn thiện các thủ tục về hợp đồng giảng dạy và thanh toán cho giáo viên;
 8. Khảo sát, tìm kiếm, lựa chọn đối tác, ngành nghề phù hợp để liên kết đào tạo;
 9. Phối hợp với các cơ sở liên kết để tổ chức quản lý và điều hành các khóa đào tạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục sinh viên theo quy định;
 10. Thực hiện công tác giáo vụ khoa; Mua phôi, quản lý, in ấn và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định;
 11. Quản lý các hoạt động của sinh viên theo quy định. Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên;
 12. Phối hợp với phòng Kế toán - Tài chính và các cơ sở liên kết thực hiện thu học phí, lệ phí của sinh viên theo quy định;
 13. Soạn thảo các văn bản về công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học;
 14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804