Khoa Tại chức

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định 

Tel : 0350 3555228

Email : khoataichuc.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?