TRƯỜNG ĐH SPKT NAM ĐỊNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 08 tháng 2 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn luyện tham gia

Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 345 – KH/TWĐTN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới  - Viettel và Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2021.

Căn cứ Thể lệ cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2021

Với mục đích tạo cơ hội cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin được giao lưu học hỏi, tiếp cận các kỹ năng thiết kế đồ họa theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong sinh viên và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

Được sự cho phép của Nhà trường

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các lớp trong khoa Kế hoạch thực hiện như sau:

  1. Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức ôn luyện cho cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2021 từ ngày 01/3/ 2021 đến ngày 17/4/2021
  2. Đối tượng tuyển chọn: Sinh viên từ 18 đến 22 tuổi (có ngày sinh từ 16/6/1999 đến ngày 16/6/2003) đang học tại Khoa CNTT – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.
  3. Thời gian đăng ký: Các lớp lập danh sách đăng ký tham gia theo mẫu và nộp cho cô Đinh Thị Hương – Thư ký, giáo vụ Khoa trước ngày 25/2/2021.

Khoa CNTT yêu cầu các cán bộ quản lý lớp, các lớp sinh viên trong khoa nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Mọi chi tiết liên quan về cuộc thi liên hệ Thầy Nguyễn Văn Vũ – 0912284726.

 

 

Phản hồi về bài viết “THÔNG BÁO: Về việc tổ chức lớp ôn luyện tham gia cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2021”

Đã có 1 phản hồi về bài viết.

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: