buy prozac online canada

buy prozac without prescription westernwellnesscoalition.com

Nghề Lập trình máy tính cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong nghề như: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, các ngôn ngữ lập trình . Net, lập trình trên nền Web, … Giúp sinh viên có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, tham gia xây dựng các phần mềm, xây dựng các Web site, Khai thác các phần mềm ứng dụng, …

Đào tạo trình độ Cao đẳng, tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, chỉ cần học sinh tốt nghệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại: Các cơ sở đào tạo nghề; các cơ quan, tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin; các công ty phần mềm, các công ty xây dựng Website…