Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục

Nhiệm vụ

1) Xây dựng nội quy thi, kiểm tra học phần, môn học, mô-đun, tốt nghiệp;

2) Tổ chức biên soạn, quản lý và sử dụng các ngân hàng đề thi;

3) Làm ủy viên thường trực công tác ra đề thi và chấm thi: thi tốt nghiệp; tiếp nhận bài thi, làm phách, tổ chức chấm thi, lên điểm và báo điểm đến các đơn vị liên quan;

4) Quản lý hồ sơ về đề thi, chấm thi, bài thi: thi tốt nghiệp, kết thúc học phần, môn học, mô đun (bao gồm cả kỳ thi phụ);

5) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kiểm tra, đánh giá; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ biên soạn, biên tập đề thi;

6) Xây dựng và ứng dụng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng dạy - học;

7) Tổ chức công tác đánh giá trong và đánh giá ngoài, lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác giảng dạy và khoá học;

8) Soạn thảo các văn bản về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;

9) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

10) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.