Giới thiệu chung

Thực hiện Luật Giáo dục 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, năm 2007, Nhà trường đã xây dựng Đề án thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt. Tháng 6/2008 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chính thức đi vào hoạt động với chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 575/QĐ-ĐHSPKT NĐ ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, góp phần từng bước, duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Một số hoạt động tiêu biểu

Từ khi được thành lập đến nay, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tham mưu với Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số hoạt động tiêu biểu nổi bật như sau:

- Tổ chức tốt việc ra đề kết thúc học phần, môn học; thi trắc nghiệm trên máy tính; chấm thi, lên điểm bài thi, tính điểm tổng kết học phần, môn học, mô-đun;

- Tổ chức biên soạn và nghiệm thu 276 bộ câu hỏi đề thi kết thúc học phần, môn học;

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức thi, quản lý kết quả học tập, quản lý bộ câu hỏi thi nhằm năng cao hiệu quả của hoạt động thi, kiểm tra;

- Tổ chức chấm thi tập trung đối với các học phần, môn học tự luận đảm bảo nghiêm túc, khách quan;

- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong Nhà trường.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804