Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thông tin - thư viện của nhà trường.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin - thư viện phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

2. Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, giáo trình và tập bài giảng nội bộ, các tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

3. Xây dựng kế hoạch mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

4. Xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý sách, tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống tra cứu, truy nhập và tìm kiếm thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện;

5. Tổ chức bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu; thanh lọc khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

6. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn độc giả khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin;

7. Lập kế hoạch đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư phục vụ công tác thông tin - thư viện theo quy định;

8. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thư viện;
9. Soạn thảo các văn bản về công tác thông tin - thư viện; 

10. Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và nhân viên của trung tâm;

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.