Tên tài liệu

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

Tác giả:

ThS. Trần Thị Tuyết Hồng - CN. Nguyễn Thị Thu - ThS. Trần Quốc Đảng

Năm hoàn thành

2011

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết