Tên tài liệu

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Tác giả:

ThS. Hoàng Thị Kim Liên - ThS. Trần Thị Vân, ThS. Phạm Thị Lê Hoa

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết