A. Ban chấp hành công đoàn bộ phận

ThS Trần Công Chính
Chủ tịch công đoàn bộ phận
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

B. Danh sách cán bộ trung tâm thực hành

Trần Tuấn Anh
Kỹ sư ô tô
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Vũ Quang Hưng
Kỹ sư ô tô
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Trần Huy Trọng
Kỹ sư chế tạo máy
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Vũ Khắc Thanh
Kỹ sư chế tạo máy
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Nguyễn Công Trường
Kỹ sư hàn
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Trần Văn Hạnh
Kỹ sư Điện tử
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Vũ Ngọc Hoàn
Kỹ sư Điện
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Trần Xuân Phương
Kỹ sư Công nghệ thông tin
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết


Hoàng Quốc Vương
Kỹ sư Công nghệ thông tin
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Phan Đức Thiện
Kỹ sư Công nghệ thông tin
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Lê Văn Khải
Thư ký trung tâm
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết