Tên tài liệu

Tập bài giảng Thiết bị hàn

Tác giả:

ThS. Nguyễn Trọng Điền - ThS. Vũ Văn Ba - KS. Vũ Văn Đạt - KS. Cao Thị Hằng

Năm hoàn thành

2011

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết