1) Quyết định số 379/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy;

2) Quyết định số 13 ngày 08/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

3) Hướng dẫn số 187/HD-ĐHSPKTNĐ ngày 05/9/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thực hiện qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui;

4) Quyết định số 828/QĐ-ĐHSPKTNĐ-ĐT ngày 06/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học;

5) Quyết định số 867/QĐ-ĐHSPKTNĐ-ĐT ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy trình độ cao đẳng nghề;

6) Quyết định số 1137/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định quy định tổ chức thực hiện đề tài và đánh giá luận văn thạc sĩ.