Tên tài liệu

Tài liệu tham khảo Biểu hiện cụ thể của những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin trong tự nhiên, xã hội, tư duy

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thành Nam

Năm hoàn thành

2021

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết