Tên tài liệu

Tài liệu hỗ trợ dạy-học học phần "Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin Phần 1"

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thành Nam - ThS. Lê Quỳnh Lan, ThS. Trần Thị Ngọc Tâm

Năm hoàn thành

2015

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết