Kế hoạch V/v mở các lớp Bồi dưỡng Ứng dụng công nghệ thông tin đạt chuẩn đầu ra trình đọ Đại học - Phần 1, đợt 3 năm 2023