Quyết định về việc công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng nhận đạt yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ đại học về Ứng dụng công nghệ thông tin