Phản hồi về bài viết “Kế hoạch thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 2 năm 2022”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: