Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Phổ biến kết quả pháp điển Đề mục Giáo dục nghề nghiệp cụ thể tại đường link sau http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx 

Hướng dẫn khai thác bộ pháp điển

Cấu trúc của Bộ pháp điển được thiết kế theo hình cây từ chủ đề đến đề mục, phần, chương, mục, tiểu mục, điều.

Người dùng click chuột vào Chủ đề số 20: Lao động thì xuất hiện tên Đề mục Giáo dục nghề nghiệp. Người dùng tiếp tục click chuột vào tên Đề mục Giáo dục nghề nghiệp thì màn hình hiện lên cấu trúc của đề mục. Cứ thế tiếp theo, người dùng click chuột vào tên Chương thì màn hình hiện lên các Mục; click chuột vào tên Mục thì màn hình hiện lên các Điều của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất; click chuột vào Điều của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất thì màn hình hiện lên các Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Bên phải mỗi cấu trúc đề muc, phần, chương, mục, điều đều có cụm từ "Xem chi tiết". Người dùng click chuột vào cụm từ "Xem chi tiết" để mở ra nội dung phần cấu trúc mà mình muốn xem.