where to buy low dose naltrexone

where to buy naltrexone redirect

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1.1.1. Phẩm chất chính trị

Hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.1.2. Đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

1.1.3. Lối sống, tác phong

Có lối sống lành mạnh, có lý tư­ởng, có mục đích, giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, văn minh, lịch sự, tận tình và chu đáo.

1.2. Năng lực chuyên môn

1.2.1. Kiến thức chuyên môn

Có kiến thức hoàn chỉnh về: Thiết kế hệ thống thông tin; quản lý, xây dựng phần mềm; quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu; các giải thuật và các cấu trúc dữ liệu; các ngôn ngữ lập trình trên nền Windows và trên nền Web; thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng; quản trị, bảo trì các hệ thống, các trang website, trang thông tin điện tử.

Hiểu về bảo mật thông tin cho các phần mềm, hệ thống mạng và website.

Vận dụng được các kiến thức trên vào giải quyết các công việc như: thiết kế, tổ chức, xây dựng các phần mềm; thiết kế, tổ chức, xây dựng các hệ thống mạng, các trang website, trang thông tin điện tử; quản trị, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, hệ thống mạng, trang website, trang thông tin điện tử; triển khai bảo mật thông tin cho các phần mềm, mạng máy tính, trang website, trang thông tin điện tử.

1.2.2. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp

Khai thác được các phần mềm ứng dụng.

Thực hiện được việc thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, gia công các phần mềm vừa và nhỏ.

Thực hiện được việc thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, lắp đặt các hệ thống mạng và website nhỏ.

Thực hiện được việc triển khai bảo mật thông tin các hệ thống mạng và website, trang thông tin điện tử theo thiết kế.

Thực hiện được việc quản trị, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, hệ thống mạng, các trang website, trang thông tin điện tử nhỏ.

- Thực hiện được việc chuyển giao công nghệ, bảo trì, lắp ráp, cài đặt, phân phối các hệ thống máy tính và các thiết bị tin học.    

1.2.3. Kỹ năng quản lý công việc

Tổ chức, quản lý được quá trình thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong các đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp.

1.3. Năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm

1.3.1. Ngoại ngữ

Đạt chứng chỉ trình độ B1 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.2. Kỹ năng mềm

Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.

1.4. Năng lực phát triển nghề nghiệp

1.4.1. Học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có đủ khả năng học tập sang các ngành khác cùng nhóm ngành.

Có đủ khả năng học tập tiếp lên các trình độ sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

1.4.2. Tự học, tự rèn luyện và nghiên cứu khoa học

Có đủ khả năng tự học, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Có khả năng tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học.

1.4.3. Hợp tác với đồng nghiệp

Phối hợp, chia sẻ được với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện các công việc và có khả năng làm việc theo nhóm.

1.5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy các môn chuyên môn về công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo.

Thiết kế, xây dựng các dự án phần mềm, website, trang thông tin điện tử.

Thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng.

 Quản trị, lắp đặt, cài đặt, bảo trì, nâng cấp phần mềm, hệ thống mạng, website, trang thông tin điện tử.

Nghiên cứu khoa học tại các đơn vị.

Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phản hồi về bài viết “Chuẩn đầu ra trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin- Ngành Công nghệ thông tin”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: