BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 278/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Nam Định, ngày 16 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021
BỔ SUNG ĐỢT 1

1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1: Từ 20/9 ÷ 05/10/2021. Tải phiếu Đăng ký xét tuyển tại đây

2. Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

a) Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (A00, A01; B00; D01-:-D06) và điểm ưu tiên đạt: từ 15,00 điểm trở lên.

b) Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 15,00 điểm trở lên và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

* Ghi chú: Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2021 (đối với thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021) trước 17h00 ngày 04/10/2021 (trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về Ban Tuyển sinh của Nhà trường).

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Ban Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: (0228)3630858 - 0912559176 - 0912208326; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn  - Website: http://www.nute.edu.vn

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, đoàn thể;

- Website;

- Lưu: VT, BTS.

                                                             TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                       (Đã ký)

 

                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                    TS. Đặng Quyết Thắng

Kèm theo file đính kèm