Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 3 năm 2020