Thông báo về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi toàn bộ sinh viên trở lại học tập trung tại Trường từ ngày 11/5/2020