Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19