Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận Kỹ năng Thực hành Nghề cho sinh viên đại học năm 2023