Ngày đăng :27/10/2016 3603 lượt xem

generic for zofran 4 mg

zofran generic manufacturer

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số:          /KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày     tháng     năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề

cho sinh viên đại học, cao đẳng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Thực hiện Quyết định số 806/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng.

Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy năm học 2016 - 2017 của Nhà trường.

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2016, cụ thể như sau:

I. Thời gian tổ chức (dự kiến)

- Luyện tập: Từ 26/12/2016 đến 30/12/2016

- Kiểm tra, đánh giá: Từ 03/01/2017 đến 04/01/2017

II. Đối tượng tham gia kiểm tra, đánh giá

- Sinh viên đại học sư phạm khóa 7 bao gồm các lớp: ĐS-CNTT7, ĐS-KHMT7, ĐS-KTĐ7, ĐS-ĐĐT7, ĐS-ĐKTĐ7, ĐS-CTM7, ĐS-ÔTÔ7.

- 09 sinh viên không đạt yêu cầu khi tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 1 năm 2016.

- Sinh viên các lớp đại học: ĐK6, ĐK 7, CK 15, CK 16 không đăng ký tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 1 năm 2016.

II. Nghề tổ chức kiểm tra, đánh giá

Sinh viên đại học, cao đẳng thuộc các ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường đăng ký kiểm tra, đánh giá theo các nghề tương ứng dưới đây:

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

ở trình độ đại học, cao đẳng

Nghề kiểm tra, đánh giá

kỹ năng thực hành

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ ô tô

2

Công nghệ chế tạo máy

Cắt gọt kim loại

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí/Công nghệ hàn

Hàn

4

Công nghệ kỹ thuật điện

Điện công nghiệp

5

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Điện tử công nghiệp

6

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/Công nghệ tự động

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

7

Tin học ứng dụng/Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính

Quản trị mạng máy tính hoặc

Lập trình máy tính

 
IV. Tổ chức thực hiện

1. Các khoa chuyên môn

- Thông báo, đôn đốc sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc làm đơn đăng ký tham gia kiểm tra, đánh giá theo mẫu quy định; Nhận đơn đăng ký của sinh viên; Lập danh sách sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá gửi về Trung tâm Thực hành (đ/c Khải tiếp nhận) trước ngày 25/11/2016.

- Cử giảng viên, giáo viên tham gia Ban Giám khảo thuộc các nghề do Khoa quản lý; Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật (có thông báo sau).

- Phối hợp với Trung tâm Thực hành cử giảng viên, giáo viên có uy tín, có năng lực tham gia bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá (Nếu sinh viên có nhu cầu bồi dưỡng). Thời gian bồi dưỡng từ ngày 26/12/2016 đến 30/12/2016.

2. Phòng Đào tạo

Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia kiểm tra, đánh giá gửi về Trung tâm Thực hành trước ngày 25/11/2016.

3. Trung tâm Thực hành

- Gửi kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đến các đơn vị liên quan và các lớp sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá trước ngày 25/10/2016.

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức lựa chọn đề kiểm tra, đánh giá (sử dụng đề thi của đợt 1 năm 2016)

- Lập dự trù vật tư cho các nghề theo các đề lựa chọn trước ngày 28/11/2016

- Lập danh sách sinh viên dự kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề trình Hiệu trưởng phê duyệt. Gửi danh sách về Phòng KT - TC trước ngày 09/12/2016

- Đề xuất thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 12/12/2016.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất thành phần các Tiểu ban Giám khảo, Tiểu ban Giám sát, Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 15/12/2016.

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn, phòng KT - TC tổ chức luyện tập cho sinh viên đăng ký dự kiểm tra, đánh giá từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016.

- Chuẩn bị các phòng thực hành phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá; Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, dụng cụ theo yêu cầu của đề kiểm tra, đánh giá xong trước ngày 01/01/2017.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá xong trước ngày 26/12/2016.

- Phục vụ quá trình kiểm tra, đánh giá theo quy định. Soạn thảo các quyết định có liên quan đến quá trình kiểm tra, đánh giá: quyết định phê duyệt danh sách thí sinh tham gia kiểm tra, đánh giá, quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2016; Ban Giám khảo; Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Thư ký; Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật.

4. Phòng Kế toán - Tài chính:

- Phối hợp với các đơn vị dự trù kinh phí phục vụ kiểm tra, đánh giá.

- Phối hợp với Phòng TB - VT trong việc mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá.

- Thu kinh phí tham gia kiểm tra, đánh giá; kinh phí ôn luyện của sinh viên từ 08/12 đến 20/12/2016.

- Thanh toán theo quy định của Nhà trường.

5. Phòng Thiết bị - Vật tư

- Tổ chức mua vật tư, dụng cụ theo quy định của Nhà trường.

- Bàn giao vật tư, công cụ, dụng cụ cho Trung tâm Thực hành trước ngày 30/12/2016.

6. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Đăng tải Kế hoạch kiểm tra, đánh giá; Quyết định công nhận và cấp chứng chỉ, danh sách sinh viên đạt và không đạt trong kỳ kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 2 năm 2016 trên Website Nhà trường

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Mạnh