Trong thời kỳ trường còn là Trường Trung cấp Công nghiệp Nam Hà phòng có một số tên gọi khác nhau.

Đến năm 1980, khi trường được đổi tên thành Trường Sư phạm kỹ thuật II Nam Định phòng mang tên “Phòng Kế hoạch và Sản xuất” theo Quyết định số 41/SP2-TC ngày 03/3/1980 của Hiệu trưởng Trường Sư phạm kỹ thuật II Nam Định về việc ban hành chức năng nhiệm vụ các phòng, ban, lớp học thuộc trường SPKTII).

Từ 1999 -2005 khi Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nam Định, theo quyết định số 501/QĐ-CĐSPKTNĐ ngày 30/8/2000, phòng mang tên “Phòng Quản lý khoa học và Quản lý thực tập sản xuất” gọi tắt là Quản lý khoa học và  thực tập sản xuất.

Năm 2006, khi Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nam Định nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phòng được mang tên Phòng Quản trị - Thiết bị theo Quyết định số 142/QĐ-LĐTBXH ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2008 phòng được đổi tên là Phòng Thiết bị - Vật tư trên cơ sở Phòng Quản trị - Thiết bị sau khi đã chuyển chức năng Quản trị sang phòng Hành chính – Tổng hợp theo Quyết định số 686/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2008 của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Năm 2019 phòng được đổi tên là Phòng Quản trị - Thiết bị trên cơ sở Phòng Thiết bị - Vật tư sau khi nhận chức năng Quản trị từ phòng Hành chính – Quản trị chuyển sang theo Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Các lãnh đạo phòng qua các thời kỳ gần đây:

- Ông Đào Kim Bảng.

- Ông Lê Văn Liêm

- Ông Trần Văn Minh

- Ông Trần Văn Khiêm

- Ông Phùng Đình Thám