V/v thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học